Konsultacje dla uczniów klasy VIII

Informujemy, że od 25.05.2020r. uczniowie klasy VIII będą mieli możliwość konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych z nauczycielami  w formie videokonferencji oraz indywidualnie na terenie szkoły. Odbywać się one będą według procedur bezpieczeństwa i za zgodą rodziców/opiekunów.

 

„Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.” (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

 

Zasady organizacyjne:

 • we wtorki i środy odbywać się będą  konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych  w formie videokonferencji, w oddziałach klasowych,
 • zajęcia w formie videokonferencji odbywać się będą według ustalonego planu, uczniom udostępniony zostanie link do spotkania,
 • ponadto, uczniowie mogą w formie elektronicznej zgłosić u nauczyciela konkretnego przedmiotu potrzebę konsultacji  w szkole oraz ustalić  z nim termin i salę spotkania,
 • konsultacje w szkole odbywać się będą indywidualnie lub w małych grupach w czwartki i piątki,
 • celem konsultacji na terenie szkoły jest przede wszystkim wyjaśnienie trudnych kwestii i usystematyzowanie materiału.
 • nauczyciel zgłasza wicedyrektorowi szkoły termin, czas oraz nr sali, w której odbędzie się spotkanie ,
 • uczniowie potwierdzają dzień wcześniej u nauczyciela gotowość do udziału                  w konsultacjach na terenie szkoły i posiadają zgodę rodziców na udział w nich, z którą przychodzą do szkoły,
 • uczniowie dojeżdżający, w stanie chorobowym oraz z innymi trudnościami  mogą zgłosić wychowawcy, nauczycielowi potrzebę konsultacji indywidualnej online,
 • uczniowie przychodzą punktualnie do szkoły na wyznaczoną godzinę zabezpieczeni  w środki ochrony osobistej,
 • uczniowie na konsultacje indywidualne wchodzą do szkoły od strony liceum,
 • w trakcie konsultacji obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego, jak na egzaminach zewnętrznych, z którymi należy się  zapoznać za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

 

PAMIĘTAJMY!!!!

 

·         przychodzimy na konsultacje zdrowi, bez jakichkolwiek objawów choroby,

·         przemieszczamy się w szkole wyznaczonymi trasami,

·         zachowujemy bezpieczną odległość od siebie (1,5 m),

·         korzystamy wyłącznie ze swoich przyborów,

·         jesteśmy zaopatrzeni w środki ochrony osobistej,

·         stosujemy środki dezynfekcyjne w szkole według ustalonych zasad.

 

 

Uwaga, uwaga, ogłoszenie wyników konkursu ortograficznego!

 

W konkursie wzięło udział 75 uczniów z klas 5-8. Wszystkim uczestnikom gratulujemy! Cieszy nas to, że wykazaliście chęć sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie ortografii. Tytuł „Mistrz Ortografii” i  cząstkową ocenę celującą otrzymują:

 Jagiełło Maksymilian, Jagiełło Laura,  Surdel Nikola , Stocka Alicja, Kubiś Wiktoria, Graczyk Malina, Jaworska Julia, Duniecki Bartosz, Pyrz Magdalena, Wierzbicka Emila, Korycińska Zuzanna,  Nagórska Julia,  Kwapis Zofia, Ganja Maria, Matkowska Magdalena, Krajewski Wojciech, Banachowicz Maria, Matkowski Konrad, Matkowski Bartek, Kasior Malwina.

 Gratulujemy!

W tym konkursie nikt nie jest przegrany! Każdy uczestnik zostanie nagrodzony cząstkową oceną bardzo dobrą z języka polskiego.

Nauczyciele języka polskiego

Harmonogram rekrutacji - 2020/2021

HARMONOGRAM

==============================================================

Komunikat dla uczniów zdających egzamin maturalny i ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów
dla uczniów zdających egzamin maturalny (EM) i egzamin ósmoklasisty (E8):

 

Jeżeli wdrożenie danej wytycznej wymaga dodatkowych instrukcji związanych z koniecznością wprowadzenia szczegółowych rozwiązań związanych z organizacją lub przeprowadzaniem egzaminu, instrukcje te przedstawione są mniejszą czcionką na niebieskim tle (są to informacje natury czysto technicznej, administracyjnej, powiązane z daną wytyczną).

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą).

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.

 

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

1.1.       [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

1.2.       [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

1.3.       [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.4.       Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to w szczególności:

1)       E8 z wszystkich przedmiotów

2)       EM z przedmiotów, do których przystępują największe grupy zdających w danej szkole

 

Czytaj więcej...

O czym należy pamiętać podczas egzaminu?

 

 link

Uwaga! Pilne!

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. (w godzinach popołudniowych). Wszyscy uczniowie, którzy zgłosili się do udziału w konkursie, na początku tygodnia otrzymają od swoich nauczycieli matematyki loginy, hasła oraz instrukcję logowania i przystąpienia do konkursu. Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

Kategoria

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Student

22.05.2020 godz. 14.30

28.05.2020 (czwartek) - 16.30

Junior

22.05.2020 godz.16.30

29.05.2020 (piątek) – 16.30

Kadet

25.05.2020 godz.14.15

02.06.2020 (wtorek) – 16.45

Beniamin

25.05.2020 godz. 17.15

03.06.2020 (środa) – 17.15

Maluch

26.05.2020 godz. 14.30

04.06.2020 (czwartek) – 17.00

Żaczek

26.05.2020 godz. 16.45

05.06.2020 (piątek) – 16.45

==========================================================================

Maj – miesiącem książki i czytelnika

Miesiąc maj kojarzony jest z książkami i czytelnictwem. W związku z tym, w ramach zachęcenia uczniów do takiej formy aktywności w naszej szkole odbył się szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas I-V „Zakładka do książki”. Technika prac dowolna. Na konkurs wpłynęło 17 zakładek. Wszystkie były starannie i pięknie wykonane. Kilka prac było dwustronnych. Wszystkie prace otrzymały maile z podziękowaniami i informacje o przyznanym miejscu. Dziękujemy wszystkim za udział i zachęcamy do dalszego udziału
w przygotowywanych przez nauczycieli inspiracjach plastycznych. Wszystkie prace znajdziecie w wyżej przedstawionym kolażu.

Krystyna Matkowska    Małgorzata Pawlak

KONKURS ORTOGRAFICZNY ONLINE DLA UCZNIÓW KLAS 5-8

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 5-8 SP do udziału w konkursie ortograficznym „ Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT ”

 Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego

Organizator:

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego, uczący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu  Wielkopolskim.

 Uczestnicy :

Wszyscy chętni  uczniowie klas V-VIII.

Czytaj więcej...

,,Smaczne i zdrowe kanapki kolorowe”

    więcej zdjęć

Realizując założenia innowacji pedagogicznej ,,1,2 i 3 o zdrowie dbam ja i Ty” uczniowie klasy 1b oraz 1d przygotowali ,,Smaczne i zdrowe kanapki kolorowe”. Celem zadania było przede wszystkim promowanie zdrowego żywienia oraz integracja dzieci i rodziców. Zadanie miało również na celu:

- wdrażanie do spożywania różnorodnego pieczywa, nabiału, wędlin, warzyw i owoców,

- wyrabianie nawyku zaradności (samodzielne przygotowanie kanapki),

- budowanie poczucia estetyki podczas spożywania posiłków,

- nauka kulturalnego zachowania się przy stole,

- przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa w czasie przygotowywania posiłków,

- poznanie wartości odżywczych niektórych produktów.

Efekty pracy dzieci widać na załączonych zdjęciach. Przyznajcie sami, że niektóre są naprawdę wspaniałe. Może warto nie poprzestawać na jednorazowym wykonaniu tych kanapek przecież można w ten sposób pomagać swoim rodzicom i przygotować zdrowy i smaczny posiłek dla całej rodziny.

Katarzyna Boniecka-Radzi

Agata Zielińska

 

Zapraszamy do liceum