Terminy postępowania rekrutacyjnego

|
Małgorzata

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH[1]

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy[2]  (z wyjątkiem świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

 

od 22 maja 2017 r.

do 9 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

 

 

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r. 

godz. 15.00

 

 

do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej

lub sprawdzian kompetencji językowych

 

od 4 maja 2017 r. 

do 18 maja 2017 r.

godz. 15.00 

 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszytkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy2  z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

 

od 19 maja 2017 r.

do 30 maja 2017 r.

 

 

 

28 lipca 2017 r.  

 

 

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu

kompetencji językowych

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej

 

 

do 2 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

31 lipca 2017 r.  

 

 

 

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy2

 

 

do 27 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

do 2 sierpnia 2017 r.

 

 

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

 

 

17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.00

 

 

9.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

do 13 lipca 2017 r.

 

 

 

 

do 18 sierpnia 2017 r.

 

 

 

10.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

do 20 lipca 2017 r.

godz. 12.00

 

 

 

 

do 28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

 

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

21 lipca 2017 r.

godz. 13.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

 

 

12.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

 

21 lipca 2017 r.

 do godz. 15.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

 

 


[1] Dotyczy trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.): liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego, technikum, technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami dwujęzycznymi, technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego.

[2] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.