Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

HARMONOGRAM

=============================================================================

"Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty"

Uprzejmie informujemy, iż Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadził następujące zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Podstawa prawna:

  • 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa wielkopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych dla województwa wielkopolskiego określi Wielkopolski Kurator Oświaty.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów, nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

Dodatkowe miejsce opublikowania wyników postępowania rekrutacyjnego
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
Nowe zasady dotyczące składania zaświadczeń i orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej lub Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym odpowiednio przez Ministra lub Kuratora. W opisywanej sytuacji, odpowiednio ww. zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Niezłożenie w terminie do dnia 25 września 2020 r., odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Nowych zasad dotyczących składania zaświadczeń i orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

Nowy termin potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o potwierdzenie tych okoliczności.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin dla przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na potwierdzenie okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły wynosi 5 dni.

Nowy termin potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

Nowe terminy trybu odwoławczego
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin na: wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wynosi 3 dni.

Wskazany termin nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I, klas wstępnych lub semestrów pierwszych klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do liceów ogólnokształcących, techników, klas wstępnych, szkół branżowych I i II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Zarządzenie nr 110.1.8.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

 

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr 110.1.8.2020 z dnia 30.01.2020 r.

Załącznik nr 1 – szkoły ponadpodstawowe, klasy wstępne

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej liceum

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

 

Zasady rekrutacji

do Liceum Ogólnokształcącego
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

na rok szkolny 2020/2021

 

I.           Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna zwana dalej Komisją.

 

II.          Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych określają:

1.      Zarządzenie Nr 110.1.8.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 220/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.)

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737).

 

III.         Podstawę zakwalifikowania kandydatów do nauki w Liceum stanowi świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia odnotowane na  świadectwie ukończenia szkoły.

 

IV.        Punktacja:

 

1)     wynik przedstawiony w procentach z:

 

a) języka polskiego,

b) matematyki

– mnoży się przez 0,3;

 

2) wynik przedstawiony w procentach z:

a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa      w art. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty,

b) języka obcego nowożytnego

    – mnoży się przez 0,2.

 

Łącznie: max 100 pkt.

 

3)  Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- ocena  z języka polskiego

- ocena z obowiązkowego języka obcego,

- ocena z matematyki,

- ocena z przedmiotu wskazanego przez Komisję Rekrutacyjną w zależności od kierunku:

a) dla kierunku humanistycznego – historia

b) dla kierunku matematycznego – biologia

 

za oceny wyrażone w stopniu:

 

a)   celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c)   dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e)   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

4) świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

 

5) udział w konkursach – max 18 pkt.

 

6)  osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu – 3 pkt.

 

Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności przyjmowani są:

a)     laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,

b)    laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

V.     Pozostałe warunki rekrutacji:

1.     W przypadku równorzędnych wyników w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli  po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie  kryteria:

a)     wielodzietność rodziny kandydata,

b)    niepełnosprawność kandydata,

c)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.     Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

VI.    Warunki przyjęcia:

1.     Do Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli wcześniej szkołę podstawową a nie przekroczyli 21 roku życia, biorąc pod uwagę pełne lata kalendarzowe. Nauka w Liceum powyżej 21 oku życia wymaga pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

2.     Kandydaci do Liceum składają podania o przyjęcie do szkoły od  11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. godz. 15.00, a uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu mogą dokonać do 30 czerwca 2020 r.

3.     Szkolna Komisja rekrutacyjna, do 13 lipca 2020 r. godz. 10.00 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

4.     Do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 kandydat potwierdza wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu o ile nie zostały złożone wcześniej.

5.     Szkolna Komisja Rekrutacyjna do 21lipca 2020 r. do godz. 13.00 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o licznie wolnych miejsc.

6.     Do podania o przyjęcie (według wzoru obowiązującego w Liceum) kandydaci dołączają:

- 1 fotografia (na odwrocie podpisane – nazwisko, imię, data urodzenia),

- świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu dostarczone w terminie do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

- kartę zdrowia ucznia, po przyjęciu do szkoły,

- oświadczenia o:

a)       wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (na druku podania),

b)       uczestniczeniu w lekcjach religii/etyki (druk zał. 1 do podania),

c)       rezygnacji z zajęć z wychowania do życia w rodzinie (druk zał. 2 do podania),

7.     Kandydatów do klas Liceum kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją.

8.     Komisję powołuje dyrektor szkoły w terminie określonym odrębnymi przepisami.

9.     Komisja realizuje zadania związane z rekrutacją i przyjmowaniem kandydatów, w szczególności:

a)     kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły w trybie i na zasadach określonych w niniejszej kodyfikacji,

b)    kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani udziela informacji i porad o możliwościach wyboru innej szkoły.