Ubezpieczenie NNW dzieci

|

Szanowni Rodzice,

W związku z zawartą umową grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej przedstawiamy podstawowe informacje, które ułatwią współpracę z ubezpieczycielem:

ubezpieczyciel:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Oddział w Bydgoszczy

ul. Unii Lubelskiej 4c

na w/w adres przesyłamy dokumenty zgłoszenia roszczenia

osoby odpowiedzialne za realizację zgłoszeń:

Michał Połowińczak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tomasz Kamiński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Cieślak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SZKÓD Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Szkoda zgłaszana jest na obowiązującym druku zgłoszenia roszczenia:

 1. Roszczenia związane ze zdarzeniami wymienionymi w pozycji 1-8 (podstawowe zgłoszenie EDU PLUS) pobierz tutaj plik pdf
 2. Roszczenia związane ze zdarzeniami wymienionymi w pozycjach 9-11 (dodatkowe zgłoszenie EDU PLUS) pobierz tutaj plik pdf

Ubezpieczenie danego ucznia zawsze potwierdza placówka oświatowa – umowa zawierana jest w formie bezimiennej, dlatego potwierdzenie jest wymagane przez ubezpieczyciela.

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawowe informacje:

 1. dane Ubezpieczającego – placówki oświatowej
 2. dane Ubezpieczonego
 3. dane Uprawnionego/Upoważnionego – jeśli Ubezpieczony jest osobą niepełnoletnią
 4. numer polisy
 5. datę wypadku, oraz szczegółowy opis okoliczności zaistnienia wypadku
 6. dane świadków zdarzenia, o ile są w jego posiadaniu

Jeśli zgłoszone roszczenia dotyczą uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku należy dostarczyć:

 1. Dokumentacja medyczna mówiąca o udzieleniu pierwszej pomocy Poszkodowanemu
 2. Dokumentacja medyczna dotycząca przebiegu leczenia – historia choroby
 3. Dokumentacja medyczna z gabinetu stomatologicznego (jeśli zgłaszane roszczenia wymagały leczenia stomatologicznego)

Jeśli zgłaszane roszczenia dotyczą nieszczęśliwego wypadku, w którym Ubezpieczony prowadził motorower, samochód, lub inny pojazd mechaniczny dodatkowo do dokumentacji medycznej należy dostarczyć:

 1. Kserokopię dowodu rejestracyjnego kierowanego pojazdu
 2. Kserokopię dokumentu poświadczającego, że Ubezpieczony posiada uprawnienia do kierowania danego pojazdu – karta motorowerowa / prawo jazdy

W wypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego, lub zwrotu kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych należy dostarczyć oryginały rachunków lub faktur VAT (na podstawie paragonu fiskalnego nie przysługuje zwrot kosztów.

W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku należy dołączyć:

 1. akt zgonu
 2. karta statystyczna zgonu
 3. wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona), lub badań toksykologicznych potwierdzających stan trzeźwości Poszkodowanego.
 4. wynik postępowania sądowego/ prokuratorskiego opisujący okoliczności zajścia zdarzenia (jeśli takie postępowanie było przeprowadzone

We wszystkich innych przypadkach, gdy będzie brakować jakichkolwiek dokumentów, INTERRISK TU SA będzie za pomocą poczty kontaktować się z Ubezpieczonym/Uprawnionym w sprawie uzupełnienia.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że druk zgłoszenia szkody należy wypełnić starannie i dokładnie, nie omijając żadnego punktu. Prosimy pamiętać o jednoznacznym zaznaczeniu formy odbioru świadczenia (pkt. 18 druku zgłoszenia szkody). Informujemy, że konto bankowe nie musi należeć do Ubezpieczonego lub Uprawnionego, jednak musi być wskazane imię i nazwisko osoby do której należy rachunek bankowy. W przypadku wyboru przekazu pocztowego od kwoty przyznanego odszkodowania zostanie potrącona kwota za koszty przesyłki.

W przypadkach spraw spornych, procesem odwoławczym zajmuje się:

Kancelaria Brokerska Wilinski&Wasilewski

64-920 Piła, ul. Okrzei 18

telefon: 67 349 29 19

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem

Krzysztof Wasilewski
Broker ubezpieczeniowy

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW – INTERRISK TU SA

GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRZYŻU WLKP.

 

Rodzaj zdarzenia

suma ubezpieczenia

10.000 zł

Zakres podstawowy

1.

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

100%

10.000 zł

2.

Trwały uszczerbek na zdrowiu:

 

 

a)      spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

za 1% uszczerbku

100 zł

 

b)     spowodowany zawałem serca lub udarem

 

za 1% uszczerbku

100 zł

3.

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany atakiem padaczki

 

ryczałtowo

100 zł

4.

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będącymi środkami ortopedycznymi i środków pomocniczych

 

do 30%

do 3.000 zł

5.

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30%

do 3.000 zł

6.

Zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy

 

10%

1.000 zł

7.

Śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 

10%

1.000 zł

8.

Z tytułu pogryzienia przez psa

(w przypadkach, w których nie wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu)

 

1%

100 zł

Ubezpieczenia dodatkowe

9.

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

 

dodatkowo do poz. 1

8.000 zł

10.

Pobyt w szpitalu:

 

a)      spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

za dzień

100 zł

b)     spowodowany chorobą

 

za dzień

100 zł

11.

Zwrot kosztów leczenia

 

limit

do 500 zł

12.

Zasiłek dzienny za każdy dzień pełnej niezdolności Ubezpieczonego do nauki lub pracy

 

za dzień

5 zł

13.

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego – leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 

limit

do 500 zł

14.

Świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia szpitalnego

 

ryczałt

100 zł

Łączna składka za pakiet

36,00

Łączna składka za pakiet (dla uprawiających wyczynowo sport)

45,00

Uwagi i informacje dodatkowe do tabeli - INTERRISK

Ad 1.

Za zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem uważa się również zgon spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym.

Ad 2.

Wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu ustalana jest przez lekarza na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej – nie ma komisji lekarskiej.

Ad 3.

Definicja padaczki zgodnie z o.w.u.

padaczka – choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 jako kod G40-G40.9

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie tylko w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego bezpośrednio atakiem padaczki.

Wysokość świadczenia określona jest ryczałtowo, jako 1% sumy ubezpieczenia (w przypadku wystąpienia większego uszczerbku na zdrowiu świadczenie ograniczone jest do wysokości 1% sumy ubezpieczenia).

Ubezpieczyciel nie wypłaca świadczeń za samo zdiagnozowanie choroby.

Ad 4.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty zakupu wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi lub środków pomocniczych pod warunkiem, że:

a)      są związane bezpośrednio z leczeniem skutków nieszczęśliwego wypadku

b)     zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia i zlecony przez lekarza

c)      zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty wypadku

d)     zostały poniesione na terenie RP

Świadczenie wypłacana jest na podstawie kopii dokumentów, potwierdzających dokonanie zakupu.

Ad 5.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy:

a)      są związane bezpośrednio ze skutkami nieszczęśliwego wypadku

b)     ubezpieczony przedłoży decyzję ZUS o przyznaniu renty szkoleniowej lub orzeczenie zespołu ds. orzekania niepełnosprawności , w którym orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego

c)      zostały poniesione na terenie RP

d)     zostały poniesione na terenie RP

Ad 6.

Definicja sepsy  zgodnie z o.w.u.

sepsa – zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza specjalistę

Świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia przysługuje pod warunkiem, że sepsa zostanie zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Ad 7.

Świadczenie wypłacane jest tylko w przypadku zgonu rodzica spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Za nieszczęśliwy wypadek nie jest uważany zgon spowodowany zawałem serca lub udarem.

Zgodnie z zapisami o.w.u. za rodzica uważa się naturalnego ojca lub matkę.

Ad 8.

Świadczenie wypłacane jest w przypadku udokumentowanego pogryzienia przez psa.

Świadczenie wypłacone w formie ryczałtu, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

W przypadku pogryzienia powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu ryczałt zwiększa świadczenie wynikające z orzeczenia lekarskiego.

Ad 9.

Definicja wypadku komunikacyjnego zgodnie z o.w.u.

wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, niezależne od woli Ubezpieczonego będącego pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem, które było bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego.

Definicja pojazdu zgodnie z o.w.u.

pojazd – w rozumieniu niniejszych OWU, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, a także pojazdy kolejowe, takie jak metro i pociąg wykonujące przewozy pasażerskie;

Komentarz:

Zwracamy uwagę, ze zgodnie z definicja stosowana przez ubezpieczyciela za pojazd nie jest uznawany rower, motorower, motocykl itp. pojazdy. Ubezpieczyciel odpowiada z zgon spowodowany wypadkiem komunikacyjnym tylko w przypadku pojazdów wymienionych w definicji.

Powyższe zapisy nie dotyczą podstawowego świadczenia określonego w punkcie 1 i punkcie 2, z zastrzeżeniem punktu 11. wyłączeń ogólnych (poniżej w informacji dotyczącej istotnych zapisów umowy).

Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jeżeli:

a)      wypadek miał miejsce w trakcie ochrony ubezpieczeniowej

b)     śmierć nastąpiła w ciągu 2 lat od daty wypadku

Ad 10.

Definicja pobytu w szpitalu zgodnie z o.w.u.

Pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym  służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, trwający przez okres co najmniej 3 dni

 

Definicja dnia pobytu w szpitalu zgodnie z o.w.u.

Dzień pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą…

Dzień przyjęcia ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ubezpieczonego ze szpitala w przypadku wypłaty świadczenia liczone są łącznie jako jeden dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu.

Komentarz:

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu pod warunkiem, w sytuacji, gdy ubezpieczony został wypisany ze szpitala w 4 dniu od daty przyjęcia do szpitala.

Przykłady:

a) pobyt w szpitalu (zgodnie z kartą leczenia szpitalnego) – od 10.09. do 12.09.

– brak odpowiedzialności ubezpieczyciela

b) pobyt w szpitalu (zgodnie z kartą leczenia szpitalnego) – od 10.09. do 13.09.

– odpowiedzialność ubezpieczyciela, wypłata świadczenia za 1 dzień pobytu, gdyż 10.09. i 13.09.   pierwszy dzień pobytu (łącznie, zgodnie z w/w definicją)

11.09.                 drugi dzień pobytu

12.09.                 trzeci dzień pobytu (od 3 dnia płatne świadczenie)

Ad 10a.

Z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie przysługuje:

a)      od trzeciego dnia pobytu w szpitalu

b)     maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia

Uwaga:

W przypadku kolejnego pobytu w szpitalu spowodowanego tym samym nieszczęśliwym wypadkiem, świadczenie należne jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.

Ad 10b.

Z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą świadczenie przysługuje:

a)      od trzeciego dnia pobytu w szpitalu

b)     maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu w ciągu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia

Uwaga:

W przypadku kolejnego pobytu w szpitalu spowodowanego tą samą chorobą, świadczenie należne jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.

 

 

Uwagi:

 1. Pobyt w szpitalu spowodowany jest chorobą zdiagnozowaną w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się po upływie 30 dni od daty wejścia umowy w życie.

 

Ad 11.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty do określonej w umowie ubezpieczenia wysokości (10% sumy ubezpieczenia) pod warunkiem, że:

a)      nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

b)     koszty zostały poniesione w ciągu jednego roku od daty nieszczęśliwego wypadku

c)      koszty zostały poniesione na terenie RP

 

Podstawą wypłaty świadczenia są rzeczywiste i udokumentowane koszty (do wypłaty świadczenia niezbędne są rachunki lub faktury).

Ad 12.

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie pod warunkiem, że powodem niezdolności jest nieszczęśliwy wypadek, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

 

Świadczenie należne jest:

a)      począwszy od 10 dnia po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku  - w przypadku niezdolności nie przekraczającej 30 dni

b)     począwszy od następnego dnia po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku – w przypadku niezdolności przekraczającej 30 dni

 

Świadczenia z tytułu tego ubezpieczenia dodatkowego przysługują za okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

 

Świadczenia przysługują tylko za dni robocze lub dni, w których odbywały się zajęcia lekcyjne.

Podstawą wypłaty świadczenia jest zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie ze szkoły potwierdzające nieobecność zajęciach lekcyjnych.

Ad 13.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia stomatologicznego związanego z nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem, że:

a)      wypadek wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej

b)     koszty związane są odbudową stomatologiczną uzębienia stałego

c)      koszty zostały poniesione w ciągu 4 miesięcy od daty wypadku

d)     poniesione na terenie RP

Ad 14.

uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% określony przez lekarza zaufania), ale przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki i/lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni;;

 

Inne istotne postanowienia umowy ubezpieczenia

1.

ważne

ważne

UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:

 1. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego,
 2. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego,
 3. uszkodzeniami ciała istniejącymi przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową,
 4. chorobami, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową,
 5. przeszczepem organów, jeśli Ubezpieczony był dawcą,
 6. działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami a także aktami terroru,
 7. bójką,

bójka – starcie między co najmniej trzema osobami, które atakują się wzajemnie i tym samym występują zarazem w roli napastników i napadniętych

 

 1. pobiciem, za wyjątkiem sytuacji, w której Ubezpieczony występuje w charakterze broniącego,
 2. prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
 3. prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
 4. 11. jazdą rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki osoby dorosłej,
 5. chorobą zawodową, choroba psychiczną;
 6. wadami wrodzonymi i ich następstwami, za wyjątkiem postanowień §10 pkt 12),
 7. zawałem serca lub udarem mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 8. 15. wyczynowym uprawianiem sportu – możliwość rozszerzenia odpowiedzialności o zdarzenia związane z wyczynowym uprawianiem sportu po opłaceniu dodatkowej składki (25% składki podstawowej)
 9. uprawianiem sportów wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego,

sporty wysokiego ryzyka – bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, quady, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, jeździectwo, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie;

 1. poronieniem samoistnym i sztucznym oraz leczeniem bezpłodności,
 2. zmianą płci, chirurgią plastyczną i kosmetyczną, za wyjątkiem leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku,
 3. nawykowym zwichnięciem,
 4. wykonywaniem profilaktycznych badań, niewynikających z choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz niezaleconych przez lekarza,
 5. Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanymi z tym zespołem zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS,
 6. pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,
 7. odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi,
 8. korektą wad wzroku,
 9. operacją wtórną.

2.

Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów leczenia związanych z rehabilitacją oraz zakupem leków.

3.

Górną granicą odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA jest kwota stanowiąca 100% sumy ubezpieczenia

4.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

 1. zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne,
 2. uszkodzeń dysków międzykręgowych.

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU - KTO POWINIEN OPŁACIĆ DODATKOWĄ SKŁADKĘ?

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia EDU PLUS, zapewniającego ochronę ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej, na podstawie par. 5, ust. 1, pkt 15 z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.

Co rozumiemy pod pojęciem wyczynowego uprawiania sportu – definicja:

„Wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:

a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych

b) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych

c) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązkowego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych

W rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:

a) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązkowego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy  Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej

b) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej lub uczestniczy w zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego

c) rekreacyjnym uprawianiu sportu”

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy i wyjaśnienia ubezpieczyciela dodatkową składkę powinni opłacić:

 1. 1. Uczniowie klas sportowych, członkowie SKS i UKS
 2. 2. Uczniowie, którzy poza szkolą uprawiają sport, uczęszczają na zorganizowane zajęcia sportowe (różnego rodzaju kluby, szkółki sportowe)

 

Z poważaniem

Krzysztof Wasilewski – broker ubezpieczeniowy