JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Dane teleadresowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

ul. Sienkiewicza 1
64-761 Krzyż Wielkopolski

telefon: +48672564087+48672564087
fax: +48672564087

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Do pobrania tutaj: STATUT.pdf 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

§ 1. Zespół szkół ogólnokształcących realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na tej podstawie, a w szczególności:

 

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia zespołu szkół ogólnokształcących poprzez:

atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

   • organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych,

   • poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,

   • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

 1. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków zespołu szkół ogólnokształcących i wieku ucznia poprzez:

   • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów, w tym zabezpieczenia przy korzystaniu z Internetu na terenie szkoły, przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,

   • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

   • realizowanie programu wychowawczego zespołu szkół ogólnokształcących.

    .

 2. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

   • zorganizowanie zajęć świetlicowych,

   • umożliwienie spożywania posiłków,

   • system stypendiów,

   • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Organ prowadzący

Organem prowadzącym zespół szkół ogólnokształcących jest Gmina Krzyż Wlkp.