Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

I  Postanowienia ogólne

1.  Biblioteka ZSO jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, pełniącą jednocześnie funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie liceum ogólnokształcącego i gimnazjum, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
3. Biblioteka ZSO składa się z wypożyczalni,  czytelni i Internetowego Centrum Multimedialnego. 
4. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
5. Czas pracy biblioteki:

-    biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
-   godziny otwarcia biblioteki ustalane są z dyrektorem ZSO.

6. Biblioteka organizuje lub współorganizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, indywidualne zainteresowania uczniów oraz promujące czytelnictwo:

a)  konkursy: np. czytelnicze, plastyczne, recytatorskie, kiermasze książek,

b)  wyjazdy do kina, teatru, na wystawy itp.,

c)  wystawy i uroczystości szkolne,

d)  programy i projekty,

d)  spotkania autorskie, we współpracy z innymi bibliotekami.

6.  Biblioteka prowadzi swoją podstronę na stronie internetowej szkoły.

7.  W bibliotece przeprowadzane są lekcje biblioteczne, w tym lekcje promujące czytelnictwo i rozwijające umiejętności informacyjne uczniów.

8.  Nauczyciel bibliotekarz prowadzi indywidualną pracę z uczniem zdolnym i uczniem z dysfunkcjami.

II  Regulamin wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
    - lektury na okres 2 tygodni 
   - pozostałe książki na okres 1 miesiąca

3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek  jednorazowo.

4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek. (np. na okres ferii)

5. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję

6. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.

7. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi

8. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. 
9.  W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

10. Uczeń zmieniający szkołę w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej.
11.  Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.

 

III Regulamin czytelni

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni. 
2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię. 
3. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza. 
4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi. 
5. W czytelni obowiązuje cisza, nie wolno  spożywać posiłków
6. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

III  Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Multimedialnego

1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych. 
2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą  bibliotekarza. 
5. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie. 
6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby. 
7. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
8. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych. 
9.  Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Regulamin obowiązuje od 01. 09. 2016 r.

 

  

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Gimnazjum im. Polskich Noblistów

 

§1

Regulamin określa szczegółowe  warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych z uwzględnieniem konieczności zapewnieniem co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Regulamin dotyczy uczniów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim  w Gimnazjum im. Polskich Noblistów.

                                                                           §2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.      Szkole - należy przez to rozumieć; Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim Gimnazjum im. Polskich Noblistów;

2.      uczniu - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny, zapisanego na liście uczniów  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim Gimnazjum im. Polskich Noblistów;

3.      rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego ucznia;

4.      podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki lub materiały edukacyjne w postaci papierowej, przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach  nauczania ustalonych dla szkoły;

5.      organie prowadzącym - należy przez to rozumieć  Gminę Krzyż Wielkopolski;

6.      regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom.

§3

Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i stanowią zasoby biblioteki szkolnej.

 

§4

Uczniowie maja prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkół, zgodnie z harmonogramem wprowadzania bezpłatnych podręczników.

§5

1.      Podręczniki są wypożyczone uczniom na okres jednego roku szkolnego.

2.      Przed wypożyczeniem podręczników wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców z Regulaminem. Podręczniki są wypożyczane, gdy rodzice pisemnie potwierdzą, że zapoznali się z Regulaminem.

3.      W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub z przypadku innych zdarzeń losowych (skreślenie z listy uczniów) podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej przed zakończeniem danego roku szkolnego.

4.      Podręczniki wypożycza uczniom nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej. Uczniowie otrzymują podręczniki na podstawie imiennej listy sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

5.      Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.

§6

1.      Uczeń ma obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, musi go chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.      Uczeń jest zobowiązany do obłożenia podręcznika, w sposób umożliwiający zdjęcie obłożenia po zakończeniu roku szkolnego bez uszkodzenia oryginalnej okładki podręcznika oraz do podpisania podręcznika imieniem i nazwiskiem na naklejce na wieloletni podręcznik lub obłożeniu książki

3.      Zabronione jest dokonywanie w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek lub skreśleń.

4.      Każde uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika należy zgłosić do wychowawcy klasy lub nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§7

1.      Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

2.      Uczeń zwraca podręcznik nie później niż ostatniego dnia kończącego rok szkolny. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.

3.      Podręczniki należy zwracać w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej, a wychowawcą klasy.

             §8

W przypadku zgubienia podręcznika lub jego zniszczenia, lub znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe używanie, rodzice są zobowiązani do odkupienia ( jeśli jest taka możliwość) lub zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.

Regulamin obowiązuje od 01. 09. 2016 r.

 

            

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2016 r.

Regulamin w formacie PDF do pobrania tutaj.